VODIČ ZA PRIKLJUČENJE NA SISTEM DALJINSOG GREJANJA

УПУТСТВО О ПРОЦЕДУРАМА ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ

НА СИСТЕМ ДАЉИНСКОГ ГРЕЈАЊА ЈКП „ГРАДСКА ТОПЛАНА УЖИЦЕ“

 

 

1. Поднети Захтев за давање енергетске сагласности за прикључење и захтев за издавање техничких услова за пројектовање.

Захтев се подноси на типском обрасцу О1-ЗЕСЗТУ.

 

2. Топлана издаје Енергетску сагласност за прикључење и техничке услове за пројектовање, са Записником о процедурама прикључења објекта, у прилогу.

 

3. Доставити главни машински пројекат на сагласност. Сагласност да је пројекат урађен у складу са издатим техничким условима и важећим прописима, даје ЈКП „Градска топлана Ужице“.

 

4. Након добијања сагласности, поднети Захтев за издавање одобрења за прикључење.

Захтев се подноси на типском обрасцу О2-ЗИОП.

 

5. ЈКП „Градска топлана Ужице“ доноси Решење о одобрењу за прикључење.

 

6. Пријавити почетак изградње прикључног топловода и топлотне подстанице. Пријава се подноси ЈКП „Градска топлана Ужице“, на типском обрасцу О4-ППР.

 

7. Са ЈКП „Градска топлана Ужице“, закључити Уговор о куповини топлотног прикључка.

 

8. Са ЈКП „Градска топлана Ужице“, закључити Уговор о продаји топлотне енергије.

 

9. Након завршетка изградње термотехничких инсталација, поднети Захтев за прикључење инсталције на топловодну мрежу, Захтев за пуштање инсталације у пробни рад и Захтев за технички пријем инсталације.

Захтев се подноси ЈКП „Градска топлана Ужице“, на типском обрасцу О5-ЗТП.

 

10. Проверити да ли је у потпуности попуњен, потписан и оверен Записником о процедурама прикључења објекта, који је доставњен будућем кориснику уз техничке услове.

 

11. Прибавити сву потребну документацију која се прилаже уз Захтев за давање употребне дозволе.

 

12. Поднети Захтев за давање употребне дозволе, са свом потребном документацијом у прилогу захтева.

Захтев се подноси на типском обрасцу О3-ЗУД.

 

13. Доноси се Решење о одобрењу за употребу.

 

14. ОБЈЕКАТ ЈЕ ПРИКЉУЧЕН НА СИСТЕМ ДАЉИНСКОГ ГРЕЈАЊА.

 

 

ЈКП „ГРАДСКА ТОПЛАНА УЖИЦЕ“

 


 

 

 

Dispečerski centar

Vodič za priključenje

Foto Galerija

Promo film